Ochrana súkromia

Na základe zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nám dávate už pri registrácii súhlas, aby sme my ako predávajúci, spracovali a uschovávali vaše osobné údaje (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu, v prípade firmy obchodný názov, IČO, IČ DPH, bankové spojenie).
Tieto údaje sú pre nás potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré nám uvádzate sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane (s výnimkou doručovateľskej spoločnosti, v prípade dopravy zásielky pomocou tejto služby).